Koulutus

 

Turvataan maksuton ja laadukas koulutus kaikilla koulutusasteilla!

Meidän on lopetettava koulutuksesta säästäminen! Maksuton ja laadukas koulutus kaikilla koulutusasteilla luo tasa-arvoa ja kilpailukykyä Suomelle. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, toisen asteen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen on vastattava paremmin nykyisiin vaatimuksiin.

Oppilaita on kannustettava aktiivisen oppijan rooliin ja ohjattava vaikuttamaan. Oppimisesta tehdään mielenkiintoisempaa tuomalla kouluihin uutta opetusteknologiaa sekä digitaalisia oppimisympäristöjä. Tehdään kouluistamme turvallisia ja viihtyisiä.

Pedagoginen varhaiskasvatus ja esiopetus osana muuta koulutusjärjestelmää ovat osaltaan ehkäisemässä oppimisvaikeuksia. Opetus on järjestettävä lähikouluperiaatteen mukaisesti ja koulujen välistä eriarvoisuutta on kavennettava.

Kaikille oppilaille on varmistettava riittävä koulunkäynnin tuki ja erityisopetus. Jotta uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukanaan tuomiin muutoksiin pystytään vastaamaan, on kouluissa säilytettävä riittävät toimintamahdollisuudet. Moniammatillista yhteistyötä perheiden sekä opetus-, terveys- ja sosiaalitoimen välillä on parannettava, esimerkiksi yhteistyön muotoja ja hajanaisia salassapitosäännöksiä selkiyttämällä. On myös tärkeää säätää erityistä tukea tarvitsevien ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden vaikutuksesta opetusryhmien kokoon, jotta ryhmäkoko säilyy lasten kasvua ja oppimista tukevana.

Toisen asteen koulutusta on vahvistettava ja uudistettava, jotta se vastaa paremmin opiskelijoiden, yhteiskunnan ja työelämän tarpeisiin. Esimerkiksi oppisopimuskoulutusta tulee kehittää lisäämällä oppilaitosten ja työnantajien välistä yhteistyötä ja varmistamalla riittävä ohjaus työpaikoilla.

Korkeakoulutus tulee säilyttää maksuttomana, eikä opiskelijoita tule ajaa enää ahtaammalle tiukentamalla opiskelun tavoiteaikoja. Sen sijaan tulisi panostaa opinto-ohjaukseen ja opiskelijahuoltoon ja sitä kautta edistää hyvää ja tehokasta opiskelua.

Opettajien ammattitaitoa arvostetaan säilyttämällä opettajankoulutuksen laatu ja pitämällä huolta, että koulutus pysyy muutoksissa edelläkävijänä. Opettajille on tarjottava mahdollisuuksia ja kannustettava ammatilliseen kehitykseen.